Απολαύστε την αγνή γεύση της τελειότητας

Πολιτική ISO

ZETA- THETA ISO:22000 :2018 Υπηρεσίες επεξεργασίας & τυποποίησης ελαιόλαδου

E5O : ZETA – THETA Πολιτική της επιχείρησης Αρ. έκδοσης: 1 η /11 ος /2021

Θεσσαλονίκη, 11/11/2021

Σε σύγκλιση συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με την επωνυμία ZETA- THETA επί της οδού Γιαννιτσών αρ.102 κατόπιν προτροπής του κ. Γεωργαλά Σταύρου τέθηκε ως ζήτημα η θέσπιση πολιτικής της επιχείρησης. Σύμφωνα με την χάραξη πολιτικής, ο ίδιος και συγγενικά του πρόσωπα καλούνται να ακολουθήσουν τα συμφωνηθέντα ώστε να επιτευχθούν οι θεσπισμένοι στόχοι σε επίπεδο εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών όπως οι πελάτες, προμηθευτές και φορείς παροχής υπηρεσιών

Έτσι λοιπόν, η επιχείρηση και το σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού δεσμεύεται εμπράκτως την συνεχή υποστήριξη του ΣΔΑΤ με σκοπό όχι μόνο την αποτελεσματική εφαρμογή του αλλά και για την συνεχή βελτίωση του.

Η ανωτέρω δέσμευση θα επιτευχθεί διαμέσου:

  • της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής
  • της αναγκαίας εκπαίδευσης για την διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων
  • και την επαρκή παρακίνηση του προσωπικού να συμμετάσχει μέσα από τους μηχανισμούς του Σ.Δ.Π. στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων ασφαλείας με βάση το παρόν Διεθνές πρότυπο (ISO 22000: 2018) αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων, με σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.

Όλο το προσωπικό έχει καθορισμένη υπευθυνότητα για την αναφορά των προβλημάτων και την αρμοδιότητα για την ανάληψη και υλοποίηση των διορθωτικών ενεργειών εάν και εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Παράλληλα, το σύνολο του ανθρωπίνου δυναμικού μέσω εκπαιδεύσεων καλείται να ικανοποιήσει τους πελάτες και τις απαιτήσεις αυτών αλλά και της ίδιας της επιχείρησης σχετικά με τη ασφαλή μεταχείριση των πρώτων υλών.

Τέλος, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης οι ίδιοι επιθυμούν την διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων και τυχαίων ελέγχων ώστε να διαπιστώνονται τυχόν παραλείψεις ή πιθανοί κίνδυνοι με στόχο την ανάδειξη και εξάλειψη ή/και τη μείωση τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Ο αρμόδιος για θέματα πολιτικής της ΖΕΤΑ-ΤΗΕΤΑ

ZETA- THETA ISO:22000 :2018 Υπηρεσίες επεξεργασίας & τυποποίησης ελαιόλαδου
Ε50: Πολιτική της επιχείρησης (ZETA – THETA) Αρ. έκδοσης: 1 η /11 ος /2021 Γεωργαλάς Σταύρος του Δημητρίου